การจัดหาประกันภัยต่อรายย่อย
(FACULTATIVE REINSURANCE)

ด้วยความเชี่ยวชาญและเครือข่ายด้านการประกันภัยต่อที่มีอยู่ทั่วโลก เราให้บริการในการจัดหาประกันภัยต่อรายย่อย ทั้งแบบ proportional และ non-proportional สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ เช่น

การประกันภัยทรัพย์สิน (PROPERTY INSURANCE)
 • ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
 • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk Insurance)
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (CASUALTY INSURANCE)
 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)
 • ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)
 • ประกันภัยความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง (Employer’s Liability Insurance)
 • ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)
การประกันภัยทางทะเล (MARINE INSURANCE)
 • ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
 • ประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)
 • ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ (Carrier’s Liability Insurance)
การประกันภัยทางวิศวกรรม (ENGINEERING)
 • ประกันภัยทุกชนิดสำหรับผู้รับเหมา (Contractor’s All Risk Insurance)
 • ประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risk Insurance)
 • ประกันภัยเครื่องจักรชำรุด (Machinery Breakdown Insurance)
 • ประกันภัยเครื่องอัดแรงดัน หรือหม้อไอน้ำ (Bolier & Pressure Vessel Insurance)
 • การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractor’s Plant & Equipment Insurance)
 • ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ (Electronics Equipment Insurance)
การประกันภัยทางวิชาชีพและการเงิน (PROFESSION & FINANCE)
 • ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)
 • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Director’s & Officer’s Insurance)
 • ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance)
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (ACCIDENTAL & HEALTH)
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Accident Insurance)
 • ประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance)
 • ประกันภัยเดินทาง (Travel Insurance)
 การประกันภัยแบบพิเศษอื่นๆ (SPECIALTY)
 • ประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism Insurance)
 • ประกันภัยการก่อการร้ายและความขัดแย้งทางการเมือง (Political Violence Insurance)
 • ประกันภัยอัญมณีและทองคำ (Jewelry’s Block Insurance)

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณกมลรัตน์ สุขุมอำนวยชัย
Tel : 66 (0) 2150 8560 ext. 85056
Email : Kamolrat.suk@tqr.co.th