การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง
(NEW PRODUCT SERVICES)

เราให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คำปรึกษาการขออนุมัติผลิตภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการบริหารจัดการยอดขาย

รูปแบบการให้บริการ
  • การวิจัยลูกค้าและข้อมูลทางการตลาด (Market/target research)
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
  • การขออนุมัติผลติภัณฑ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Product Filing)
  • ประสานงานหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการต่างๆ (Incorporate with Related Assistant Service)
  • การบริหารความเสี่ยงและจัดหาประกันภัยต่อ (Risk management and Reinsurance Service)
  • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนา (Product Monitoring and Management)

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณชนิดา หงษ์ปานานนท์
Tel : 66 (0) 2150 8560 ext. 85055
Email : Chanida.hon@tqr.co.th